AWS Certified Solutions Architect

AWS Certified Solutions Architect – Associate Level dành cho cá nhân đang hoặc muốn làm việc như 1 Solution Architect. Chứng chỉ này xác nhận khả năng của thí sinh để:

 • Xác định và thu thập các yêu cầu để đề ra giải pháp dựa trên hiểu biết và các kỹ năng tốt nhất̀ về kiến trúc.
 • Có khả năng cung cấp các hướng dẫn tốt nhất về kiến trúc cho người phát triển và người quản trị hệ thống trong suốt vòng đời của dự án.

Các kiến thức và kỹ năng cần thiết ở cấp độ này bao gồm các lĩnh vực dưới đây. Mức độ kiến thức được định nghĩa phải có các thành phần chính sau đây:

Kiến thức về AWS

 • Kinh nghiệm thực tiễn với dịch vụ compute, networking, storage, và database AWS.
 • Kinh nghiệm chuyên môn về kiến trúc các hệ thống phân tán quy mô lớn.
 • Hiểu biết về các khái niệm Elasticity và Scalability.
 • Hiểu biết về các công nghệ mạng có liên quan đến AWS.
 • Hiểu biết tốt về tất cả các tính năng và công cụ bảo mật mà AWS cung cấp và mối quan hệ với các dịch vụ truyền thống.
 • Hiệu biết rất vững về cách tương tác với AWS (AWS SDK, AWS API, Command Line Interface, AWS CloudFormation).
 • Kinh nghiệm thực tiễn với các dịch vụ triển khai và quản lý của AWS.

Kiến thức về IT

 • Hiểu biết rất tốt về kiến trúc nhiều tầng (multi-tier): web servers (Apache, Nginx, IIS), caching, application servers, load balancers.
 • RDBMS (MySQL, Oracle, SQL Server), NoSQL
 • Kiến thức về hàng đợi thông điệp (message queuing) và Enterprise Service Bus (EBS).
 • Quen thuộc với loose coupling và stateless systems.
 • Hiểu biết về các mô hình nhất quán (consistency model) khác nhau trong các hệ thống phân tán.
 • Có kinh nghiệm với CDN và các khái niệm về hiệu suất (performance).
 • Kinh nghiệm về mạng với route tables, access control lists, firewalls, NAT, HTTP, DNS, IP và mạng OSI.
 • Kiến thức về RESTful Web Service, XML, JSON.
 • Quen thuộc với vòng đời phát triển phần mềm.
 • Kinh nghiệm làm việc với bảo mật thông tin và ứng dụng bao gồm mã hóa với khóa công khai, SSH, access credentials, và X.509 certificates.

Các khóa đào tạo hoặc các phương pháp tương đương khác sẽ hỗ trợ nhiều cho việc chuẩn bị kỳ thi:

 • Architecting on AWS (aws.amazon.com/training/architect)
 • Kiến thức hoặc đào tạo chuyên sâu về ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình cấp cao.
 • AWS Cloud Computing Whitepapers (aws.amazon.com/whitepapers)
  • Tổng quan về Amazon Web Services
  • Tổng quan về Security Processes
  • AWS Risk & Compliance Whitepaper
  • Storage Options in the Cloud
  • Architecting for the AWS Cloud: Best Practices
 • Kinh nghiệm triển khai các hệ thống lai (hybrid) với on-premise và các thành phần AWS.
 • Dùng website của AWS Architecture Center (aws.amazon.com/architecture)

Chú y

  ́: Bảng kế hoạch này bao gồm các phần nội dung quan trọng, mục tiêu thử nghiệm, và các nội dung ví dụ. Các chủ đề và khái niệm ví dụ chỉ nhằm để làm rõ các mục tiêu thử nghiệm; chúng không nên được hiểu như là 1 danh sách toàn diện của tất cả các nội dung trong kỳ thi này.
  Bảng dưới đây liệt kê tỷ lệ của từng lĩnh vực kiến thức trong kỳ thi.
Domain % of Examination
1.0 Designing highly available, cost effective, fault tolerant, scalable systems 60%
2.0 Implementation/Deployment 10%
3.0 Data Security 20%
4.0 Troubleshooting 10%
TOTAL 100%

Các giới hạn trả lời

Thí sinh lựa chọn từ bốn (4) hoặc nhiều hơn các tùy chọn trả lời mà cho là tốt nhất để hoàn thành câu hỏi. Bỏ qua hoặc trả lời sai xem như là chưa hoàn thành kiến thức hoặc kỹ năng cần thiết.

Dạng thức thi được sử dùng là:

 • Multiple-choice: thí sinh chọn 1 lựa chọn tốt nhất để trả lời cho câu hỏi hoặc câu khẳng định. Các tùy chọn có thể được nhúng vào hình đồ họa để thí sinh có thể “points and clicks”.
 • Multiple-response: thí sinh chọn nhiều hơn 1 lựa chọn để trả lời cho cẩu hỏi hoặc câu khẳng định.
 • Sample Directions: đọc câu hỏi hoặc câu khẳng định và từ các tùy chọn trả lời, chỉ chọn 1 đáp án đại diện cho câu trả lời tốt nhất.

Các giới hạn nội dung

1.     Domain 1.0: Designing highly available, cost efficient, fault tolerant, scalable systems

1.1   Xác định và nhận xét kiến trúc điện toán đám mây, như các thành phần cơ bản và các thiết kế hiệu quả.

Nội dung bao gồm:

 • Cách thiết kế các dịch vụ cloud
 • Lập kế hoạch và thiết kế
 • Giám sát
 • Quen thuộc với:
 • Best practices
 • Phát triển Client Specifications gồm pricing/cost (e.g. on Demand vs. Reserved vs. Spot, RTO and RPO DR Design)
 • Các quyết định kiến trúc (high availability vs. cost, Amazon Relational Databas Service (RDS) vs. cài đặt CSDL của riêng bạn trên Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)).
 • Tích hợp với các môi trường phát triển hiện có và xây dựng kiến trúc có khả năng mở rộng.
 • Elasticity và scalability.

2.     Domain 2.0: Implementation/Deployment

2.1   Xác định các kỹ thuật và phương pháp thích hợp dùng Amazon EC2, Amazon S3, Elastic Beanstalk, CloudFormation, Amazon Virtual Private Cloud (VPC), và AWS Identity and Access Management (IAM) để viết mã và cài đặt 1 giải pháp cloud.

Nội dung bao gồm:

 • Cấu hình Amazon Machine Image (AMI)
 • Vận hành và mở rộng dịch vụ quản lý trong private cloud
 • Cấu hình hợp lý trong private và public cloud
 • Khởi chạy các instances trong nhiều geographical regions.

3.     Domain 3.0: Data Security

3.1   Nhận diện và cài đặt các thủ tục bảo vệ cho việc triển khai và duy trì cloud được tối ưu

Nội dung bao gồm:

 • Cloud Security Best Practices
  • Cách xây dựng và dùng threat model
  • Cách xây dựng và dùng data flow diagram để quản lý rủi ro (risk management)
   • Use cases
   • Abuse Cases (Negative use cases)
 • Security Architecture with AWS
  • Shared Security Responsibility Model
  • AWS Platform Compliance
  • AWS security attributes (customer workloads down to physical layer)
  • Security Services
  • AWS Identity and Access Management (IAM)
  • Amazon Virtual Private Cloud (VPC)
  • CIA và AAA models, ingress vs. egress filtering, and which AWS services and features fit
  • “Core” Amazon EC2 and S3 security feature sets
  • Incorporating common conventional security products (Firewall, IDS:HIDS/NIDS, SIEM, VPN)
  • Design Pattern
  • DDOS mitigation
  • Encryption solutions
  • Complex access controls (building sophisticated security groups, ACLs, etc.)
  • Amazon CloudWatch for the security architect

3.2   Nhận diện các kỹ thuật khắc phục thảm họa nguy hiểm và cách cài đặt chúng

Nội dung bao gồm:

 • Disaster Recovery
  • Recovery time objective
  • Recovery point objective
  • Amazon Elastic Block Store
 • AWS Import/Export
 • AWS Storage Gateway
 • Amazon Route53
 • Testing the recovered data

4.     Domain 4.0: Troubleshooting

Nội dung bao gồm:

 • Xử lý sự cố về các thông tin và câu hỏi nói chung

http://awslagi.com/noi-dung-thi-aws/

About Nguyễn Viết Hiền

Passionate, Loyal
This entry was posted in Integration, Java, Software architecture. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s