Monthly Archives: October 2014

uWebshop facts and features

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nhiều người bảo đọc xong bài này KHÓC, vì thương dân tộc VN !

Originally posted on Kim Dung/Kỳ Duyên:
Tác giả: Tony (theo Tony Buổi sáng) KD: Bất ngờ, mình nhận được email này của nhà báo Nhật Tân với lời nhắn, xin đăng nguyên văn: Kim Dung ơi! Anh gửi…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

CSS Grid systems

Name Latest release/Date License Fixed, fluid or elastic Units (px, em, %) Features # of columns 960 grid system October 21, 2011 GPL, MIT License fixed px source ordering 12, 16, 24 Blueprint 1.0.1 (May 14, 2011) MIT License typography, forms, … Continue reading

Posted in Problem solving, Programming | Tagged , , | Leave a comment

Thế giới không phẳng – “Siêu thị ngàn sao” và phép thử lòng trung thực

Originally posted on Thanh Niên Tự Do:
Một điểm bán bí bên vệ đường tại thành phố Passau (Đức). Vì không có bất cứ nhân viên bán hàng nào nên khách hàng tự chọn bí, tự tính tiền rồi…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Check if field exists / media picker is not null

Check out these razor methods: @Model.HasProperty(string propertyAlias) @Model.HasValue(string propertyAlias) @Model.IsNull(string propertyAlias) Refer: Umbraco Razor cheat-sheet

Posted in ASP.NET MVC, C# | Leave a comment

Create log for umbraco 7.x

//You can specificy the class your are logging LogHelper.Error(typeof(MyClass), “msg”, e); //Otherwise, you can use this code, that gets type automatically LogHelper.Error(System.Reflection.MethodBase.GetCurrentMethod().DeclaringType, “msg”, e); OR LogHelper.Error(System.Reflection.MethodBase.GetCurrentMethod().DeclaringType, “msg”, ex); OR @using Umbraco.Core.Logging; @{ LogHelper.Info(System.Reflection.MethodBase.GetCurrentMethod().DeclaringType, “Message”); } OR @using Umbraco.Core.Logging; @{   … Continue reading

Posted in ASP.NET MVC, C# | Leave a comment