Monthly Archives: September 2012

Ngân hàng câu hỏi Triết Mác – Lênin Bách Khoa Hà Nội 2002

Câu 1: Triết học là gì? Trình bày nguồn gốc nhận thức và nguồn gốc xã hội của triết học Câu 2: Vấn đề cơ bản của triết học. Tại sao nói đó là vấn đề cơ bản của triết … Continue reading

Posted in Economics, Education and Training, Knowledge, Problem solving | Leave a comment

Kinh tế chỉ huy và kinh tế thị trường

Các sản phẩm như bánh mỳ, thịt, quần áo, tủ lạnh và nhà cửa hiện được sản xuất và tiêu thụ ở hầu như tất cả các nước trên thế giới. Các phương pháp sản xuất và các nguồn lực … Continue reading

Posted in Business Model, Knowledge | Leave a comment