Cấu hình Multiple Remote Desktop sessions Windows Server 2008

Mặc định Windows Server 2008 chỉ cho phép nhiều nhất 2 máy tính cùng Remote vào Server để thay đổi cho phép nhiều máy tính Remote một lúc bạn hãy thực hiện tips sau:

1. Start –> Run — > Regedit.exe –> Enter

2. Tìm đến key sau

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer

3. Nếu fSingleSessionPerUser  không tồn tại bạn hãy tạo mới một DWORD với tên làfSingleSessionPerUser

4. Mở key fSingleSessionPerUser thay đổi

0 Cho phép nhiều người cùng Remote

1 Cho phép 1 người Remote

About Nguyễn Viết Hiền

Passionate, Loyal
This entry was posted in Knowledge, Problem solving. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s