Monthly Archives: July 2012

Cấu hình Multiple Remote Desktop sessions Windows Server 2008

Mặc định Windows Server 2008 chỉ cho phép nhiều nhất 2 máy tính cùng Remote vào Server để thay đổi cho phép nhiều máy tính Remote một lúc bạn hãy thực hiện tips sau: 1. Start –> Run — > Regedit.exe –> Enter … Continue reading

Posted in Knowledge, Problem solving | Leave a comment