20 CÂU HỎI QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

Quản Trị Chiến Lược

Bài gửi  ongthayhai on Tue Sep 16, 2008 10:09 pm

 
 
BÀI TẬP: 20 CÂU HỎI QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

1. Phân tích môi trường bên ngoài của một công ty.

2. Phân tích môi trường bên trong một công ty.

3. Ứng dụng chất lượng ưu việt trong thực tiễn cạnh tranh của các công ty Việt Nam.

4. Ứng dụng sức sáng tạo ưu việt trong thực tiễn cạnh tranh của các công ty Việt Nam.

5. Ứng dụng hiệu quả ưu việt trong thực tiễn cạnh tranh của các công ty Việt Nam.

6. Ứng dụng mức đáp ứng khách hàng ưu việt trong thực tiễn cạnh tranh của các công ty Việt Nam.

7. Phân tích công ty vận dụng chiến lược khác biệt hóa.

8. Ứng dụng phối hợp dọc tại các công ty Việt Nam hiện nay.

9. Ứng dụng ma trận BCG trong hoạt động các mảng kinh doanh của một công ty.

10. Chiến lược đa dạng hóa của một công ty.

11. Chiến lược cạnh tranh của một công ty trong ngành công nghiệp phôi thai.

12. Chiến lược cạnh tranh của một công ty trong ngành công nghiệp phát triển.

13. Chiến lược cạnh tranh của một công ty trong ngành công nghiệp bão hòa.

14. Chiến lược cạnh tranh của một công ty trong ngành công nghiệp suy giảm.

15. Phân tích chiến lược toàn cầu của một công ty.

16. Ứng dụng cơ cấu tổ chức công ty trong thực tiễn.

17. Hòa hợp cấu trúc và kiểm soát chiến lược cấp công ty tại một công ty.

18. Hòa hợp cấu trúc và kiểm soát chiến lược cấp chức năng tại một công ty.

19. Hòa hợp cấu trúc và kiểm soát chiến lược cấp kinh doanh tại một công ty.

20. Hòa hợp cấu trúc và kiểm soát chiến lược cấp toàn cầu tại một công ty.

DANH SÁCH NHÓM THUYẾT TRÌNH MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

NHÓM 1 – APPLES: câu 12 (báo cáo thứ 5 ngày 25/9)

  • Vương Minh Huy
  • Nguyễn Thị Bảo Châu
  • Nguyễn Thị Anh Thư (1984)
  • Huỳnh Thị Mỹ Oanh
  • Hồ Quý Vĩ
  • Nguyễn Thành Nam
  • Nguyễn Văn Đinh

About eagle081183

Passionate, Loyal
This entry was posted in Economics. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s