Khóa học chuyển đổi MBA tại HUT

Học viên tốt nghiệp đại học không thuộc ngành quản trị kinh doanh sẽ phải học và hoàn thành khóa học chuyển đổi. Căn cứ vào chương trình đào tạo bậc đại học của học viên, Hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét hồ sơ của ứng viên để quyết định số lượng module chuyển đổi.

Khóa học chuyển đổi (foundation course) gồm có 5 chuyên đề (module):

  1. Essential concepts in Accounting

Giới thiệu cho học viên khái niệm cơ bản về kế toán quản trị và kế toán tài chính: nội dung và hình thức báo cáo tài chính cơ bản, phân tích báo cáo tài chính, sự khác biệt giữa kế toán dịch vụ, bán lẻ và sản xuất.

  1. Essential concepts in Finance

Giới thiệu cho học viên các yếu tố cơ bản của tài chính, làm quen với các nguyên lý cơ bản của quản trị tài chính hiện đại như giá trị thời gian của tiền, báo cáo thông tin tài chính, đánh đổi giữa rủi ro và lợi nhuận, định giá chứng khoán, nguồn vốn và lý thuyết đầu tư. Chuyên đề cung cấp cho học viên nền tảng cơ bản để nghiên cứu về tài chínhtrong chương trình MBA.

  1. Essential concepts in Management and Marketing

Chuyên đề bao gồm các khái niệm cơ bản của quản trị và marketing, nhấn mạnh vào các hoạt động quản trị trong môi trường bên ngoài và nội bộ luôn biến động. Quản trị được xem xét trên viễn cảnh dài hạn và phạm vi toàn cầu với sự nhấn mạnh về nghiên cứu cách thức tổ chức phát triển và thực hiện chiến lược trong thế giới thay đổi nhanh chóng ngày nay. Các chủ đề về quản trị bao gồm các phân tích môi trường trong và ngoài tổ chức, nhà quản lý phải làm gì để tạo lập, hoạch định, thực hiện và kiểm soát chiến lược tại các cấp độ doanh nghiệp. Chủ đề marketing gồm các khái niệm cơ bản về nguyên lý marketing cốt lõi, phân đoạn và định vị thị trường, người tiêu dùng và mua hàng của tổ chức, các yếu tố marketing hỗn hợp.

  1. Essential concepts in Statistics and Computer Applications

Chuyên đề bao gồm các kỹ thuật thống kê như thu thập, tổ chức, tổng hợp và trình bày dữ liệu,  tổng quan tóm tắt về các khái niệm xác suất và phân phối; xử lý các phân phối mẫu, kiểm định giả thiết, hồi quy đơn và bội, phân tích biến và phương pháp phi tham số cùng với các ứng dụng máy tính, sử dụng các bảng tính.

  1. Essential concepts in Macro & Microeconomics
Chuyên đề tổng hợp và giới thiệu các khái niệm cơ bản của kinh tế học vĩ mô và vi mô, nhấn mạnh đến các chủ đề được sử dụng trong quản trị doanh nghiệp và dành cho các nhà quản lý, tích hợp và gắn kết các khái niệm với các lĩnh vực kinh doanh.

About eagle081183

Passionate, Loyal
This entry was posted in Economics, Education and Training. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s