Lục thập hoa giáp

Anh Thiên Sứ và các anh chị em trên diễn đàn thân mến!
Thật ngượng khi được anh Thiên Sứ khen ngợi vì tôi còn làm được quá ít.
Anh Thiên Sứ đề nghị em pót cách tìm bảng Lạc thư Hoa Giáp của mình vào chuyên mục này vì trong chuyên mục “Cơ sở Học thuyết ADNH” – Vô Trước em trình bày khó xem. Vậy, em xin biên tập lại và pót lên đây mong anh Thiên Sứ và các anh chịu em khác chỉ bảo. Phương pháp của em hoàn toàn dựa vào logic, không dùng bất cứ một tiên đề “tượng số” nào, là một phần trong chuyên mục “Cơ sở học thuyết ADNH” – Vô Trước, nên có lẽ cần tham khảo chuyên mục này trước.

Vận động tiến hóa của một sự vật – dòng Hóa khí

Như phần nghiên cứu khái niệm Hành (trong chuyên mục “Cơ sở học thuyết ADNG” – Vô Trước trên diễn đàn này) ta đã biết, sự xuất hiện Kim, Mộc nằm trong xu hướng giải quyết mâu thuẫn âm dương đang ngày càng gay gắt, làm mâu thuẫn này giảm đi để sự vật phát triển thuận lợi. Nếu mâu thuẫn này không được giải quyết, và ngày càng gay gắt, các hành Thủy, Hỏa ngày càng suy yếu, Kim, Mộc ngày càng hưng thịnh dẫn đến quan hệ tương sinh Mộc sinh Hỏa, Kim sinh Thủy sẽ chuyển thành tương thừa, Hỏa khắc kim sẽ chuyển thành tương vũ, làm cho Thủy và Hỏa bị tiêu diệt, sự vật cũ bị tiêu biến đi và sinh ra sự vật mới với quan hệ âm dương mới do Mộc, Kim của sự vật cũ đóng vai trò Âm, Dương.

Như vậy, ta có sơ đồ sau:

Resized to 70% (was 1065 x 784) – Bấm vào hình dể xem theo kích thước thậtPosted Image


Sơ đồ cho thấy, kết quả của quá trình tiến hoá là sự tiêu huỷ của sự vật cũ và sinh ra sự vật mới có quan hệ sinh đối với sự vật cũ. Nói cách khác, sự tiến hoá có chiều ngược với chiều tương sinh. Điều đó có nghĩa là: Giả sử có một sự vật là thành phần và thuộc một hành nào đó của sự vật khác lớn hơn bao trùm nó. Khi sự vật đó tiến hóa, nó sẽ không còn thuộc hành cũ nữa và di chuyển sang một hành mới của sự vật lớn. Sự di chuyển này ngược với chiều tương sinh trong sự vật lớn.

Như vậy, sự tiến hoá của sự vật cũng theo một trật tự nhất định trong sự vật chứa sự vật đang tiến hoá. Trật tự này có thể hình dung như một dòng khí gọi là dòng Hoá khí vận động trong sự vật làm cho các yếu tố của sự vật tiến hoá không ngừng. Chiều của dòng Hoá khí ngược với chiều tương sinh:

Thuỷ – > Kim – > Thổ – > Hoả – > Mộc

Hay: Hoả – > Mộc – > Thuỷ – > Kim – > Thổ

Vận động của sự vật con trong một sự vật lớn

Một sự vật từ khi hình thành tới khi bị huỷ diệt phải trải qua 5 thời kỳ phát triển liên tiếp sau:

– Thời kỳ Mầm mống: Những yếu tố cơ bản mới có mầm mống hình thành mà chưa phát triển. Thời kỳ này xuất hiện khi sự vật trước bắt đầu suy giảm.

– Thời kỳ Sinh: Những yếu tố cơ bản của sự vật hình thành và phát triển nhanh chóng. Sự vật trước bắt đầu tiêu vong.

– Thời kỳ Vượng: Mọi yếu tố cơ bản của sự vật phát triển mạnh mẽ và ổn định. Các yếu tố cơ bản của thời kỳ trước đã hoàn toàn bị tiêu vong.

– Thời kỳ Mộ: Những yếu tố cơ bản của sự vật bắt đầu suy giảm, mâu thuẫn âm dương làm suy yếu sự vật. Bắt đầu hình thành các mầm mống của các yếu tố cơ bản của sự vật mới.

– Thời kỳ Huỷ: Những yếu tố của sự vật bắt đầu tiêu vong, những yếu tố của sự vật mới bắt đầu phát triển nhanh chóng.

Biểu diễn các thời kỳ tiến hóa đó của sự vật trên đồ thị ta được:

Resized to 95% (was 781 x 396) – Bấm vào hình dể xem theo kích thước thậtPosted Image

Giả sử sự vật phát triển, sinh hoá trong lòng một sự vật khác lớn hơn bao trùm, chi phối. Ở mỗi thời điểm, nó sẽ thuộc một hành nào đó trong sự vật lớn, các thời kỳ của nó vận đông theo chiều Ngũ hành tương sinh trong sự vật lớn. Theo phân tích ở trên thì :

– Mộ thời kỳ trước sinh Mẩn mống thời kỳ sau.

– Mầm mống sinh Sinh

– Sinh sinh Vượng

– Vượng sinh Mộ

– Mộ sinh Hủy

Mỗi thời kỳ của sự vật cũ thuộc một hành của sự vật lớn.

Ký hiệu các hành theo chiều tương sinh là I, II, III, IV, V và mô tả quá trình tiến hóa của sự vật trong sự vật lớn ta được đồ thị sau:

Resized to 67% (was 1116 x 572) – Bấm vào hình dể xem theo kích thước thậtPosted Image

Qua đồ thị trên ta thấy hành của một thời kỳ sự vật mới sinh hành thời kỳ tương ứng của sự vật cũ. Sự xuất hiên của sự vật mới khi sự vật cũ bị tiêu vong ngược chiều tương sinh hay theo chiều dòng Hoá khí như đã phân tích ở phần trên.

Mặt khác, khi các sự vât cũ, mới nối tiếp nhau ra đời, tiêu vong môt cách xen kẽ như thế, biểu hiện của sự vât là biểu hiện của 3 thời kỳ trội hơn là Sinh, Vượng, Mộ còn các thời kỳ Mầm mống và Huỷ mờ nhạt đi. Do đó, hành của sự vật được thể hiện nổi bật là hành của 3 thời kỳ Sinh, Vượng, Mộ còn hành của Mầm mống, Hủy bị “lặn” đi.

Căn cứ vào đồ thị trên ta thấy các nguyên tắc sau:

– Hành của thời kỳ Mộ của sự vật cũ bao giờ cũng khắc hành của thời kỳ Sinh của sự vật mới tiếp theo. Vì, như trên ta biết, Mộ của sự vật cũ sinh Mầm mống của sự vật mới. Đồng thời, Mầm mống sự vật mới sinh Sinh của sự vật mới. Do đó, Mộ của sự vật cũ phải khắc Sinh của sự vật mới.

– Hành của thời kỳ Sinh (Vượng, Mộ) sự vật mới luôn “sinh” hành của thời kỳ Sinh (Vượng, Mộ) sự vật cũ trước nó. Điều này phù hợp với kết kết luận ở trên là sự vật tiến hóa theo chiều dòng Hóa khí ngược chiều tương sinh.

– Hành thời kỳ Sinh (Vượng) này chính là hành của thời kỳ sau nó 4 bước ở thời kỳ Vượng (Mộ). Đó chính là cơ sở nguyên lý “cách bát sinh tử” của thuyết Âm dương Ngũ hành cổ truyền (vì mỗi hành kéo dài 2 đơn vị thời gian cho 2 Thiên can và 2 Địa chi)

– Hành thời kỳ Mộ này sinh hành của thời kỳ sau nó 4 bước đang ở thời kỳ Sinh

– Trong thời kỳ một sự vật gồm 3 bước Sinh, Vượng, Mộ, các hành vận động theo chiều tương sinh

Tổng hợp các lý luận trên ta được sơ đồ:

Resized to 83% (was 899 x 996) – Bấm vào hình dể xem theo kích thước thậtPosted Image

Giả sử rằng, hành của sự vật lớn vận hành theo chiều tương sinh bắt đầu từ Thủy liên tiếp là Thủy > Mộc > hỏa > Thổ > Kim > … Sự vật con vận hành trong sự vật lớn theo nguyên tắc như mô tả ở trên cũng bắt đầu từ Thủy. Theo các phân tích ở trên, ta thu được các hành của sự vật con vận hành như sau:

Resized to 59% (was 1267 x 245) – Bấm vào hình dể xem theo kích thước thậtPosted Image

Qua sơ đồ này ta thấy quan hệ giữa sự vật lớn và sự vật con có 5 thời kỳ rõ rệt, mỗi thời kỳ gồm 3 hành liên tiếp, tổng cộng trải qua15 hành tất cả, thể hiện qua quan hệ giữa các hành của chúng:

– Thời kỳ Lớn hòa Con.

– Thời kỳ Lớn sinh Con.

– Thời kỳ Lớn khắc Con.

– Thời kỳ Con khắc Lớn.

– Thời kỳ Con sinh Lớn.

Bảng Lục thập hoa giáp

Áp dụng các lý luận trên cho đơn vị thời gian ta thấy:

Giả sử vũ trụ vận động theo thời gian qua 5 hành theo chiều tương sinh bắt đầu từ hành Thủy như đã xét ở trên. Vận khí như là một yếu tố con trong sự vận hành của vũ trụ (thể hiện như các thời kỳ Sinh, Vượng, Mộ) và sinh Bản mệnh của sự vật. Áp dụng các qui tắc Sinh, Vượng, Mộ ở trên khi coi Vũ trụ là sự vật lớn còn Vận khí là sự vật con, ta xây dựng đồ hình liên hệ giữa Thiên can và Vận khí như thể hiện trên đồ hình sau:

+ Trên đồ hình, Hành Thiên can bắt đầu từ Thuỷ, vận động theo chiều tương sinh. Vận khí cũng bắt đầu từ Thủy.

+ Ở Thời kỳ đầu tiên, Thiên can hoà Vận khí thể hiện cái tính của thời kỳ bắt đầu – Tiên thiên, khi mâu thuẫn trong tương tác âm dương còn chưa thể hiện rõ.

+Tiếp theo cứ 3 hành một thời kỳ: Thiên can sinh Vận khí, Thiên can khắc Vận khí, Vận khí khắc Thiên can, Vận khí sinh Thiên can.

+ Các thời kỳ Sinh, Vượng, Mộ của Vận khí được thể hiện trên đồ hình bằng đường gấp khúc

Như vậy, hành vận động qua 15 bước thì lặp lại chu kỳ thời gian có hành Thiên can và Vận khí trùng nhau.

Posted Image

Tiếp theo, Vận khí sinh bản mệnh được thể hiên bằng đồ hình như sau:

Resized to 68% (was 1104 x 2370) – Bấm vào hình dể xem theo kích thước thậtPosted Image

Các Hành Thiên can còn được chia nhỏ thành Thiên can gồm 10 yếu tố bắt đầu từ hành Nhâm thuộc hành Thuỷ: Nhâm, Quí, Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân. Bàn chất các Thiên can, ta đã nghiên cứu trong chuyên mục “Cơ sở học thuyết ADNH” – Vô Trước trên diễn đàn, đặc trưng cho tác động từ Vũ trụ tới sự vật cần khảo sát. Đồng thời, vận động của sự vật cũng chia ra thành 12 Địa chi bắt đầu từ Tý, thể hiện đặc trung của sự vật trong thời gian tiến hoá. Thêm các yếu tố Thiên can, Địa chi vào đồ hình vừa dựng, tiếp tục nó cho tới khi kết thúc chu kỳ gồm các khoảng thời gian mà đặc trưng là các yếu tố Thiên can, Địa chi, Vận khí, Bản mệnh không lặp lại ta được bảng phân bố thởi gian như sau, gồm 60 khoảng:

Posted Image

Áp dụng bảng phân bố đó cho thời gian mỗi khoảng là 1 năm, vẽ lại trên đồ hình dạng hình tròn, ta thu được bảng Lạc thư hoa giáp.

Resized to 42% (was 1785 x 2042) – Bấm vào hình dể xem theo kích thước thậtPosted Image

Như vậy, bảng Lạc thư Hoa giáp chính là bảng mô tả vận động của Vận khí và Bản mệh của một sự vật theo thời gian dưới sự chi phối của Vũ trụ, ở đó, Vận khí được coi như là một sự vật thành phần con của Vũ trụ.

About eagle081183

Passionate, Loyal
This entry was posted in Problem solving. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s