100 luận văn tốt nghiệp chuyên ngành kế toán tài chính

DƯỚI ĐÂY LÀ CÁC BỘ ĐỀ TÀI – LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH

[MARQUEE]Tất cả các đề tài dưới đây đều được upload lên host mediafire[/MARQUEE]

1.HOẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THUỶ SẢN ĐÀ NẴNG

Kế toán là công cụ phục vụ cho quản lý kinh tế công tác hoạch toán kế toán rất cần thiết đối với mọi đơn vị sản xuất kinh doanh, nó giúp hạch toán các khoản thu chi và xác định kết quả kinh doanh đối với toàn đơn vị
Phần I. Những vấn đề lý luận chung về hoạch toán vốn bằng tiền
Phần II. Tình hình thực tế về hoạch toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần kỹ thuật thuỷ sản Đà Nẵng.
Phần III.Một số kiến thức đề xuất của bản thân góp phần hoàn thiện công tác hoạch toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần kỹ thuật Đà Nẵng.
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn


2. PHẦN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TAỊ CÔNG TY DỆT MAY 29/3

Trong nền kinh tế thị trường, môi trường kinh doanh cạnh tranh gay gắt luôn tạo ra những cơ may và rủi ro tiềm tang. Đòi hỏi doanh nghiệp phải nắm bắt thong tin có sự phân tích và dự đoán chính xác để có tận dụng những cơ hội kinh doanh, hạn chế rủi ro và thiệt hại
Chuyên đề bao gồm 3 phần
Phần I. Lý luận chung về tài chính doanh nghiệp
Phần II. Thực trạng hoạt động tài chính của công ty.
Phần III.Một số kiến ngị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của công ty.
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH CỦA CHI NHÁNH ALCII-ĐN TRÊN ĐỊA BÀN ĐÀ NẴNG TRONG NHỮNG NĂM TỚI

Chương I . Một số vấn đề cơ bản về lý luận cho thuê tài chính
Chương II. Thực trạng hoạt động cho thuê tài chính trên địa bàn Đà Nẵng của công ty cho thuê tài chính II chi nhánh Đà Nẵng ALCII-ĐN trong những năm qua,
Chương III. Một số giải pháp kiến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động cho thuê tài chính của chi nhánh ALCII-ĐN trên địa bàn Đà Nẵng trong những năm tới.
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn


4. PHẦN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY HỮU NGHỊ ĐÀ NẴNG.

Phần I. Những vấn đề cơ bản về quản lý và sử dụng vốn lưu động .
Phần II. Phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty.
Phần III. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty.
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

5. HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CHI PHÍ DOANH THU, XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CAO SU ĐÀ NẴNG

Đề tài được trình bày với kết cấu 3 phần chính.
Chương I. Những vấn đề lý luận chung về chi phí doanh thu, xác định và phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
Chương II. Thực trạng công tác chi phí doanh thu, xác định và phân tích kết quả hoạt dộng sản xuất kinh doanh tại công ty
Chương III. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác chi phí doanh thu, xác định và phát triển sản xuất kinh doanh tại công ty cao su Đà Nẵng
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

6. TỔ CHỨC KẾ TOÁN VẬT LIỆU VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY IN ĐÀ NẴNG

Nội dung đề tài gồm các phần sau:
Phần I. Lý luận chung về hoạch toán và quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
Phần II. Tình hình thực tế hạch toán và quản lý nguyên vật liệu tại công ty in Đà Nẵng.
Phần III. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán và quản lý nguyên vật liệu tại công ty in Đà Nẵng.
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

7.CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN ĐÀ NẴNG

DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

8. KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG, PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN.

Cùng với sự phát triển của đất nứơc là sự xuất hiện ngày càng nhiều của các doanh nghiệp. Nhưng để tồn tại đứng vững và gặt hái được những thành công tốt đẹp trên thị trường là vấn đề doanh nghiệp cần giải quyết. Chính vì thế mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải xây dựng cho mình một kế hoạch hoạt động tốt và hiệu quả trong đó có sự đóng góp không nhỏ của bộ phận kế toán.
Nội dung đề tài gồm 4 phần
Phần I. Những vấn đề chung về công ty Kim Khí Miền Trung
Phần II. Nội dung báo cáo công tác hạch toán kế toán phải thu khách hàng-phải trả người bán
Phần II. Đánh giá các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính.
Phần IV. Nhận xét và ý kiến đề xuất
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

9. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

Tài chính doanh nghiệp là gì và vai trò của nhà quản lý tài chính quan trọng như thế nào? mục tiêu của quản lý tài chính là gì? Đó là những vấn đề âun tâm cần được làm rõ khi nghiên cứu về tài chính doanh nghiệp. nhưng để làm tốt vấn đề quản lý tài chính doanh nghiệp thì nhà quản lý tài chính phải dựa vào nhiều công cụ quản lý khác nhau. Trong đó có sự tham gia của cấu trúc tài chính doanh nghiệp. hơn nữa để doanh nghiệp. hơn nữa để doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả thì nhà quản lý phải làm tốt hoạt động tài chính của doanh nghiệp mình.
Phần I. Cơ sở lý luận về cấu trúc tài chính, hiệu quả và rủi ro tài chính doanh nghiệp
Phần II. Thực trạng về cấu trúc tài chính và ảnh hưởng của nó đến hiệu quả và rủi ro tài chính doanh nghiệp
Phần III. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản lý cấu trúc tài chính tại công ty điện máy kỹ thuật công nghệ
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

10. CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XÂY LẮP PHÁT TRIỂN BƯU ĐIỆN TRONG ĐIỀU KIỆN CỔ PHẦN HOÁ.

Phần I. Cơ sở lý luận chung về tổ chức công tác kế toán
Phần II. Tình hình tổ chức công tác kế toán hiện nay tại công ty xây lắp phát triển bưu điện Đà Nẵng
Phần III. Tổ chức công tác kế toán tại công ty xây lắp phát triển bưu điện trong điều kiện cổ phần hoá.
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

———- Post added at 10:14 AM ———- Previous post was at 10:13 AM ———-

11. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG.

Phần I. Cơ sở lý luận chung về hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất chung
Phần II. Tình hình thực tế về hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất chung tại công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng.
Phần III. Ý kiến góp phần hoàn thiện phương pháp hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất chung.
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

12. XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁO CÁO BỘ PHẬN PHỤC VỤ QUẢN LÝ NỘI BỘ Ở CÔNG TY DU LỊCH VIÊT NAM TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.

Công ty du lịch Việt Nam tại thành phố ĐN là một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch lớn trên bàn bàn Miền Trung. Công ty có nhiều đơn vị trực thuộc gồm các khách sạn chi nhánh lữ hành và đơn vị kinh doanh vận chuyển. với đặc điểm như vậy, việc xây dựng các báo cáo bộ phận nhằm giúp cho quản lý công ty quản lý tốt các đơn vị trực thuộc có ý nghĩa lớn đối với công ty.
Đề tài bao gồm 2 phần:
Phần I. Sự cần thiết của hệ thống báo cáo bộ phận và thực trạng báo cáo kế toán ở công ty du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng
Phần II. Xây dựng hệ thống bộ phận phục vụ quản lý nội bộ ở công ty du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

13. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ TẠI TRUNG TÂM VĂN PHÒNG CÔNG TY VẬT TƯ TỔNG HỢP ĐÀ NẴNG.

Phần I. những vấn đề cơ bản về hạch toán tiêu thụ và phân tích kết quả tiêu thụ tại doanh nghiệp
Phần II. Tình hinh thực tế hạch toán tiêu thụ và phân tích kểt quả tiêu thụ tại văn phòng công ty công ty vật tư tổng hợp Đà Nẵng.
Phần III. Một số nhận xét và kiến nghị về công tác hạch toán và phân tích kết quả hoạt đông tiêu thụ nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả tại văn phòng công ty vật tư tổng hợp Đà Nẵng
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

14.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VỐN BẰNG TIỀN VÀ MỘT VÀI ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC VỐN BẰNG TIỀN TẠI XÍ NGHIỆP PHÚ ĐIỀN.

Phần I. sự cẩn thiết vầ kế toán vốn bằng tiền.
Phần II. Thực trạng công tác vốn bằng tiền tại xí nghiệp Phú Điền
Phần III. Đề xuất kiến nghị
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

15. KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY

Để đảm bảo tính hiệu lực hiệu quả của công tác quản lý, kiểm toán hoạt động do đó rất cần thiết đối với sự cần thiết của doanh nghiệp
Phần I. Những vấn đề cơ bản về kiểm toán và kiểm toán hoạt động tiêu thụ tại công ty
Phần II. Thực trạng hoạt động tiêu thụ và kiểm soát nội bộ tại công ty
Phần III. Tổ chức kiềm toán hoạt động tiêu thụ tại công ty
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

16. HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG TÀU BIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ĐÀ NẴNG.

Phần I. Những vấn đề chung về công ty cổ phần cung ứng tàu biển thương mại và du lịch Đà Nẵng.
Phần II. Nội dung báo cáo công tác kế toán lưu chuyên hàng hoá tại công ty
Phần III. Đánh giá các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính
Phần IV. Những nhận xét và ý kiến đề xuất.
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

17. KẾ TOÁN THANH TOÁN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU-PHẢI TRẢ CHO KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU ĐÀ NẴNG.

DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

18. MỘT SỐ CÔNG TÁC NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO VÀ PHẦN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÀ NĂNG

DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

19. MỘT SỐ SUY NGHĨ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CAO SU ĐÀ NẴNG.

Phần I. Một số vấn đề cơ bản về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
Phần II. Tình hình thực tế về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cao su Đà Nẵng.
Phần III. Một số suy nghĩ nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cao su Đà Nẵng.
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

20. HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY DƯỢC ĐÀ NẴNG.

Phần I. lý luận về kết quả tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp
Phần II. Tình hình thực tế về hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty dược Đà Nẵng.
Phần III. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá tiêu thụ tại công ty dược Đà Nẵng
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

———- Post added at 10:21 AM ———- Previous post was at 10:14 AM ———-

21. NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG GDP CỦA THĨ XÃ TAM KỲ QUA 3 NĂM 2000-2002

Chương I. cơ sở lý luận và thực tế của đề tài
Chương II. Phân tích biến động GDP của thị xã Tam Kỳ qua 3 năm 2000-2002
Chương III. Kiến luận và kiến nghị
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

22 HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ĐÀ NẴNG.

Nhiều nhà quản trị học cho rằng, hiệu quả hoạt động là một vấn đề phức tạp liên quan đến các yếu tố trong quá trình hoạt động kinh doanh. Vì vậy, muốn đạt hiệu quả cao phải có sự kết hợp giữa 2 yếu tố: chi phí và kết quả, chi phí là tiền đề để doanh nghiệp thực hiện kết quả đặt ra.
PHẦN I : CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
PHẦN II. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ĐÀ NẴNG.
PHẦN III.BỔ SUNG MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ĐÀ NẴNG.
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

23. TÌNH HÌNH THỰC TẾ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀ NĂNG

Tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thih trường đều mong muốn đơn vị mình kinh doanh có hiệu quả , đứng vững trong môi trường cạnh tranh. Tất cả những tình hình đó đều phải dựa vào tình hình tài chính lành mạnh, công nợ là một yếu tố không thể thiếu được trong mỗi doanh nghiệp, hầu như các doanh nghiệp đều muốn chiếm đoạt vốn của các doanh nghiệp khác đề phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mỉnh. Do đó hoàn thiện công tác phải thu của khách hàng sẽ giúp cho ban lãnh đạo công ty có những biện pháp hữu hiệu hơn trong việc thu hồi cũng như thanh toán nợ đúng hạn và đưa vốn vào lưu thông sinh lời
PHẦN I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHÍNH SÁCH PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG
PHẦN II. TÌNH HÌNH THỰC TẾ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN ĐÀ NẴNG.
PHẦN III. MỘT SỐ SUY NGHĨ NHẰM GÓP PHẦN NẴNG CAO HIỆU QUẢ TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN CÔNG NỢ NÓI CHUNG VÀ THU HỒI NỢ NÓI RIÊNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀ NẴNG
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

24. HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH, MẶT HÀNG XE MÁY TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ.

Phần I. cơ sở lý luận về công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
Phần II. Thực trạng công tác tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh mặt hàng xe máy tại công ty điện máy và kỹ thuật công nghệ.
Phần III. Một số suy nghĩ nhằm hoàn thiện công tác hoạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh, mặt hàng xe máy tại công ty điện máy và kỹ thuật công nghệ.
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

25. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY HỮU NGHỊ ĐÀ NẴNG

Phần I. Những vấn đề cơ bản về quản lý và sử dụng vốn lưu động
Phần II. Phần tích tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty
Phần III. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty.
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

26. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY IN ĐÀ NẴNG

Hiện nay nền kinh tế vận hành theo cơ chế đã tạo ra môi trường cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp , sự cạnh tranh chủ yéu xoay quanh vấn đề chất lượng giá sản phẩm. Chúng ta biết rằng giá trị thị trường của sản phẩm được xác định dựa trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết tạo ra sản phẩm. Tuy nhiên giá sản phẩm các doanh nghiệp tạo ra dựa trên cơ sở hao phí lao động cá biệt thực tế của tững doanh nghiệp. Nếu giá cả đựơc định ra bởi doanh nghiệp thấp hơn giá thị trường sẽ tạo cho doanh nghiêpj ưu thế cạnh tranh. Vì vậy việc phấn đấu hạ thấp giá thành sản phẩm là mục tiêu vô cùng quan trọng. Để đạt được mục tiêu đề ra thì phải biết tiết kiệm chi phí sản xuất và chi phí sản xuất là yếu tố cấu thành nên giá thành sản phẩm. Để làm được điều đó thì ta phải tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất một cách khoa học đảm bảo tính toán chính xác giá thành sản phẩm
Đề tài được chia làm 3 phần
Phần I. Cơ sở lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất
Phần II. Tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty In Đà Nẵng
Phần III. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty In Đà Nẵng.
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

27. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ TSCĐ TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ THIẾT BỊ ĐÀ NẴNG.

Phần I. Cơ sở lý luận của việc hạch toán và quản lý TSCĐ tại các doanh nghiệp sản xuất
Phần II. Tình hình thực tế về hạch toán và quản lý TSCĐ tại công ty cơ khí thiết bi Đà Nẵng.
Phần III. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán và quản lý TSCĐ tại công ty cơ khí thiết bị Đà Nẵng.
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

28.TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG.

Phần I. khái quát đặc điểm hoạt động kinh doanh
Phần II. Tình hình hạch toán vốn bằng tiền tại công ty lương thực Đà Nẵng
Phần III. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty lương thực Đà Nẵng.
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

29. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐÔ THI ĐÀ NẴNG
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

30.HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY KIM KHÍ VÀ VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG.

Phần I. cơ sở lý luận về hạch toán NVL-CCDU
Phần II. Tình hình thực tế về công tác hạch toán NVL-CCDU tại công ty kim khí và vật tư tổng hợp miền Trung.
Phần III. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán NVL-CCDU tại công ty co khí và vật tư tổng hợp miền Trung.
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

 

———- Post added at 10:31 AM ———- Previous post was at 10:21 AM ———-

31. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29-3

Chuyên đề gồm 3 phần sau;
Phần I. lý luận chung về tài chính doanh nghiệp
Phần II. Thực trạng hoạt động tài chính của công ty
Phần III. Một số kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hoạt động tài chính tại công ty.
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

32 QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY KIẺM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC AISC-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG.
Phần I. Cơ sở lý luận về định giá doanh nghiệp
Phần II. Thực hiện việc xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty kiểm toán chi nhánh Đà Nẵng
Phần III. Một số nhận xét ý kiến nhằm nâng cao chất lượng việc xác định giá trị doanh nghiệp ở công ty AISC- chi nhánh II Đà Nẵng
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

33.CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KỸ THUẬT ĐÀ NẴNG
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

34 CÔNG TẤC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP VẬT TƯ VẬT LIỆU GIAO THÔNG ĐÀ NẴNG

Phần I. Cơ sở lý luận về hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ( hoạt động sản xuất kinh doanh) trong doanh nghiệp sản xuất
Phần II. Thực tế về hạch toán tiêu thụ và xác đinh kết quă kinh doanh ( hoạt động săn xuất kinh doanh ) tại xí nghiệp vật tư vật liệu giao thông.
Phần III. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ( hoạt động sản xuất kinh doanh) tại xí nghiệp vật tư vật liệu giao thông Đà Nẵng
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

35. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm y tế

Như chúng ta đã biết trong cơ chế thị trường như hiện nay, lao động là một yếu tố không thể thiếu được trong quá trình hoạt động đều bất kỳ một doanh nghiệp nào nói chung và các đơn vị hành chính sự nghiệp nói riêng. Nó là hoạt động có ý thức của con người và luôn mang tính sáng tạo. Đi đôi với lao động là tiền lương. Công cụ này nếu được nhà quản lý sử dụng đúng đắn sẽ là đòn bẩy kích thích người lao động phát huy hết khả năng và bầu nhiệt huyết cảu mình trong công việc. Theo đó sẽ nâng cao được hiệu quả và năng suất lao động – đây là điều mà các doanh nghiệp cũng như các đơn vị hành chính sự nghiệp hướng đến
đề tài có kết cấu gồm 3 phần :
– Phần I : Những lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị hành chính sự nghiệp.
– Phần II : Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm y tế thị xã Hà Tĩnh.
– Phần III : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại Trung tâm y tế thị xã Hà Tĩnh.
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

36. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN MIỀN TRUNG

Phần I. Cơ sở lý luận về lợi nhuận chính trong doanh nghiệp
Phần II. Phần tích tình hình biến động của công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản miền Trung
Phần III. Một số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận của cồng ty xuất nhập khâu miền Trung
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

37. TÌNH HÌNH KẾ TOÁN VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN MIỀN TRUNG

Nội dung chính bao gôm 3 phần
Phần I. Cơ sở lý luận về tài sản cố định
Phần II. Thực trạng công tác kế toán và quản lý TSCĐ ở công ty XNK Miền Trung
Phần III. Những biện pháp phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán và quản lý TSCĐ ở công ty
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

38. CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ TSCĐ TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ THIẾT BỊ ĐÀ NẴNG.

Phần I. Cơ sở lý luận của việc hạch toán và quản lý TSCĐ tại các doanh nghiệp sản xuất
Phần II. Tình hình thực tế về hạch toán và quản lý TSCĐ tại công ty cơ khí thiết bị Đà Nẵng
Phần III. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán và quản lý TSCĐ tạic công ty cơ khí thiết bị Đà Nẵng
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

39 Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Trường Quang II.

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, bất kì một loại hình doanh nghiệp nào cũng muốn tồn tại và đứng vững trên thị trường. Để có thể đứng vững được trên thị trường thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải đạt được hiệu quả cao trong lao động sản xuất kinh doanh, tức là phải có lợi nhuận. Nhưng để đạt được lợi nhuận cao thì các doanh nghiệp cần phải chú trọng, quan tâm đến các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất sao cho phù hợp, có hiệu quả nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng cao mà giá cả phải chăng. Có như thế thì mới thu hút được khách hàng và chiếm lĩnh thị trường hiện nay.
Chuyên đề gồm có những nội dung chính sau:
+ Phần 1: Cơ sở lý luận kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ.
+ Phần 2: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Trường Quang II.
+ Phần 3: Một số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu- công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Trường Quang II
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

40. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29/3 ĐÀ NẴNG.

Công ty dệt may 29/3 những năm qua vẫn đứng vững và phát triển, hoà nhập với sự phát triển của nền kinh tế nước ta. Công ty kinh doanh những mặt hàng đảm bảo chất lượng tốt, được thị trường chấp nhận. Điều này chứng tỏ công ty đã tìm ra những biện pháp quản lý phù hợp.
Đề tài bao gồm ba phần:
Phần I. Những lý luận cơ bản về tổ chức hạch toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất.
Phần II. Thực tế công tác hạch toán nguyên vật liệu tại công ty dệt may 29/3 Đà Nẵng
Phần III. Một số ý tưởng nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu tại công ty dệt may 29/3 Đà Nẵng.
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

 

———- Post added at 10:38 AM ———- Previous post was at 10:31 AM ———-

41. CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ VÀ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY NHẬT LINH ĐÀ NẴNG

Phần I. Những vấn đề lý luận chung về hạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ trong hoạt động sản xuất
Phần II. Tình hình hạch toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty Nhạt Linh Đà Nẵng
Phần III. Một số ý kiến nhằm thực hiện công tác hạch toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty Nhật Linh Đà Nẵng
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

42. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU- CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CAO SU ĐÀ NẴNG.

Đề tài bao gồm ba phần
Phần I. Cơ sở lý luận về hạch toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất.
Phần II. Thực tế tình hình hạch toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty.
Phần III. Một số ý kiến đóng góp của quá trình thực tập về NVL-CCDC tại công ty.
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

43. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 6.

Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta ngày càng phát triển ổn định không ngừng đi lên, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn có tính quyết định về mọi mặt. Trong sự thành công đó có sự đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp hoạt động thuộc mọi lĩnh vực. Và để tạo nên một doanh nghiệp ổn định có khả năng đứng vững được trong nề n kinh tế thị trường thì kế toán là một bộ phận không thể thiếu trong cấu thành doanh nghiệp.
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

44. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT VLĐ ĐÀ NẴNG.

Nội dung đề tài bao gồm ba phần
Phần I. Cơ sở lý luận chung về phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động
Phần II. Phân tích tình hình sử dụng vốn tại công ty cổ phần hoá chất VLĐ Đà Nẵng
Phần III. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần hoá chất VLĐ Đà Nẵng
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

45. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO VÀ PHẦN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH GIAO LINH

Báo cáo kế toán là sản phẩm của quá trình thu nhập, đo lường, xử lý thông tin tại bộ phận kế toán của doanh nghiệp nhằm cung cấp những thông tin hữu ích cho những ai quan tâm đến doanh nghiệp. Do đó tính đa dạng của đối tuợng sử dụng thông tin kế toán và nhu cầu về thông tin kế toán giữa các đối tượng khác nhau nên việc xây dựng các báo cáo kế toán cũng phải quan tâm đến đặc điểm của từng đối tượng sử dụng.
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

46. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CÔNG NỢ MUA VÀ CÔNG NỢ BÁN TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP 576.

Phần I. Cơ sở lý luận về tình hình hạch toán các khoản công nợ
Phần II. Tình hình thực tế hạch toán các nghiêph vụ thanh toán công nợ tại xí nghiệp xây dựng dân dụng và công nghiệp 576
Phần III. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức hạch toán các nghiệp vụ thanh toán công nợ tại xí nghiệp.
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

47 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI VIỆC LẬP DỰ TOÁN VÀ BÁO CÁO CHI PHÍ TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29/3

Cùng với sự phát triển và xu thế hội nhập của nền kinh tế nước ta là các yêu cầu về việc có được thông tin đáng tin cậy được xử lý có hiệu quả nhất. Đây là một trong những nhân tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp.
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

48 BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ.

Phần I. Cơ sở lý luận chung về công tác báo cáo quyết toán vốn đầu tư
Phân II. Tình hình quản lý sử dụng vốn đầu tư tại khu quản lý đường bộ V
Phần III. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng vốn đầu tư tại khu quản lý đường bộ V.
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

49. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29/3
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

50.MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẮNG TIỀN TẠI XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN THUỶ SẢN ĐẶC SẢN SỐ 10 ĐÀ NẴNG.

Phần I. Cơ sở lý luận chung về hạch toán nghiệp vụ vốn bằng tiền
Phần II. Tình hình thực tại về hạch toán nghiệp vị vốn bằng tiền tại xí nghiệp chế biến thuỷ sản đặc sản số 10 Đà Nẵng
Phần III. Một số kiến nghị đề xuất của bản thân về hạch toán nghiệp vụ vốn bằng tiền.
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

 

———- Post added at 10:49 AM ———- Previous post was at 10:38 AM ———-

51 . PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BAO BÌ XUÁT KHẨU THUỶ SẢN

Phần I. Lý luận chung về phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động trong các doanh nghiệp.
Phần II. Phần tích tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần sản xuất bao bì xuất khẩu thuỷ sản.
Phần III. Một số biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần sản xuất bao bì xuất khẩu thuỷ sản.
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

52. MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY “VẠN TƯỜNG QUÂN KHU V”

Pháön 1: Cơ sở lý luận về vốn lưu động của doanh nghiệp
Phần 2. Phân tích thực trạng tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty Vạn Tường
Phần 3. Một số biện pháp quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Vạn Tường.
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

53. HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

Trong cơ chế thị trường luôn luôn vận động và thay đổi. Đối với doanh nghiệp kinh doanh, một trong những điều kiện thiết yếu để tiến hành sản xuất, đó là đối tượng lao động, vật liêu cũng vậy nó cũng là đối tượng lao động nhưng đã thể hiện dưới dạng vật hoá như bông trong doanh nghiệp dệt, da trong doanh nghiệp đóng giày, vảo trong doanh nghiệp may mặc,……
Báo cáo gồm có 3 phần
Phần I. Cơ sỏ lý luận của chuyên đề
Phần. Thực trạng hoạt động kinh doanh và công tác hạch toán ké toán tại đơn vị.
A. Giới thiệu về công ty
B. Thực trạng công tác kế toán
Phần III. Những đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại đơn vị
A. Đánh giá chung
B. Những đóng góp
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

54. PHÂN TÍCH NHU CẦU SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CÔNG NGHỆ PHẨM ĐÀ NẴNG.

CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH NHU CẦU SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VCĐ CỦA CÔNG TY CÔNG NGHỆ PHẨM ĐÀ NẴNG
CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC SƯ DỤNG VCĐ TẠI CTCNPĐN
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

55. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tư và phát triển thương mại Trường Phước

Trong tác cuộc đổi mới đất nước từ nền kinh tế hạch toán tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, để có thể tồn tại và phát triển thì phải kết hợp với quan hệ, nghiên cứu định ra những hướng đi đúng đắn để sản xuất đem lại hiệu quả cao
Nội dung của chuyên đề tốt nghiệp gồm 3 phần:
Phần I: Cơ sở lý luận của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp.
Phần II: Tình hình thực tế về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty đầu tư và phát triển thương mại Trường Phước.
Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty đầu tư và phát triển thương mại Trường Phước
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

56. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Ý tưởng chiến lược ban đầu được hình thành trong lĩnh vực quân sự để chỉ những kỹ năng và nghệ thuật sử dụng các lực lượng quân sự của những nhà chỉ huy, những quyết định kế hoạch, hoạt động tầm cỡ lớn, có tác động bản lề nhằm xoay chuyển tình thế, mang lại có lợi cho một bên tham chiến để giành thắng lợi cuối cùng. Trong cuộc chiến, chiến lược mang tính nghệ thuật nhiều hơn khoa học, “chiến lược là nghệ thuật chỉ huy các phương tiện để chiến thắng” hoặc “chiến lược là nghệ thuật để chiến đấu ở vị trí ưu thế”.
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

57. CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM

Việc sản xuất của cải vật chất chính là cơ sở để tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Hoạt động lao động sản xuất để mưu cầu lợi ích kinh tế là hoạt động tự giác có ý thức của con người trong mọi hình thái kinh tế xã hội
Phần I. Cơ sở lý luận chung về chiến lược kinh doanh
Phần II. Phân tích tình hình hoạt động và công tác hoạch định chiến lược tại công ty TM huyện Hiệp Đức
Phần III. Một số giải pháp dể góp phần hoàn thiện CLKD của công ty thuơng mại Hiệp Đức.
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

58 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Hơn mười năm qua, cùng với quá trình đổi mới toàn diện nền kinh tế đất nước, kinh tế Quảng Ngãi, một tỉnh nghèo của duyên hảI miền Trung đã từng bước phát triển. Kết quả này có phần đóng góp không nhỏ của các DNNN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. DNNN đã góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh té địa phương, tạo việc làm và cảI thiện đờI sống của ngườI lao động, tăng thu ngân sách, xây dựng và phát triển kinh tế – xã hộI của tỉnh.
CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANG NGHIỆP NHÀ NƯỚC
CHƯƠNG II THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
CHƯƠNG III PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

59.DNNVV trên địa bàn TP Đà Nẵng v à những khó khăn, thách thức trong xu thế hội nhập toàn cầu hóa hiện nay

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Chính Phủ và chính quyền thành phố là tạo ra nhiều việc làm cho người dân & huy động vốn từ trong dân để phát triển đất nước. Muốn phát triển kinh tế thì phải huy động được vốn, trong điều kiện phát triển của cả nước nói chung và của thành phố nói riêng, điều cần nhất đó là vốn trong nước và để có được nguồn vốn này thì phải huy động vốn từ trong dân.
Kết cấu chuyên đề thực tập
Phần 1: Doanh nghiệp nhỏ và vừa với những khó khăn, thách thức trong xu thế hội nhập toàn cầu hóa hiện nay
Phần 2: Thực trạng phát triển & công tác hỗ trợ DNNVV trên địa bàn TP Đà Nẵng giai đoạn 1997 – 2007
Phần 3: Những giải pháp đẩy mạnh công tác hỗ trợ phát triển DNNVV trên địa bàn TP Đà Nẵng trong thời gian đến
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

60. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THU CHI Ở HUYỆN TRIỆU PHONG- QT

Ngân sách là phương tiện không thể thiếu được của mọi chính quyền nhà nước. Ở Việt Nam, luật NSNN từ khi được ban hành và qua các lần sửa đổi, bổ sung thừa nhận rằng ngân sách huyện là ngân sách của chính quyền nhà nước cấp huyện và là một bộ phận cấu thành NSNN.
Phần nội dung chuyên đề gồm 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề lý luận về NSNN- Quản lý NSNN cấp huyện
Chương 2:Thực trạng công tác tổ chức công tác quản lý thu, chi ở huyện Triệu Phong
Chương 3: Phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thu, chi ở huyện Triệu Phong.
DOWLOAD-http://tuoitrephuyen.vn

http://www.cdxd3.com/diendan/showthread.php?t=2570

About eagle081183

Passionate, Loyal
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s