Oh, tomcat source code cũng chỉ là một java project !!

Hôm nay xem cách debug Liferay mình mới biết một điều là Jetspeet source, Tomcat source rồi Liferay source thực ra chỉ là một java project và nó có một entry point là class chứa hàm main.

Đúng rồi, các project này thì là project java thuần để nó phát triển các project khác chứ nhỉ?

Project web cũng chỉ là một cách để phát triển một plug in (component) của Tomcat hay Liferay …

Hóa ra nếu nhìn ở góc độ deployment mới thấy, không nhất thiết phải đặt thư mục src ở ngoài thư mục WEB-INF, vì thực ra là eclipse compile thì nó đưa thành thư mục classes trong WEB-INF (eclipse -> src folder -> classes folder)

Và việc của tomcat hay Liferay là đọc các thông tin từ một thư mục web (web component) được deploy trong webapp …

About eagle081183

Passionate, Loyal
This entry was posted in Java, Portal, Programming, Software architecture. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s