Build system can extend

Ngày trước anh Dương có nói về các hệ thống có thể extend :

Một số IDE không thể hay ít có khả năng extend như JBuilder, JCreator thì đã đi vào ngõ cụt, IDE được dùng phổ biến là Eclipse vì nó có rất nhiều plug in cho phép sử dụng thoải mái.

Một hệ thống desktop không có khả năng mở rộng là như thế nào? Nó không cho phép cắm thêm plug in vào hoặc extension vào. SideBar của windows là một ví dụ về khả năng mở rộng. Ta cũng có thể viết các plugin cho Word, Exel dùng Visual Studio 2008 …

Hãy tìm ra một mối quan hệ giữa các webservice, XML-RPC, LINQ2Twitter, .. các ứng dụng được wrapper dưới dạng service, để cho các portlet / widget của các portal có thể đọc được một cách độc lập.

Hôm trước là mình nghiên cứu khả năng expose ra ngoài của một hệ thống cho hệ thống khác dùng (dùngwebservice hoặc các giao thức SOAP khác)

Hôm nay mình hiểu được nó cho phép exposse để hệ thống khác như portlet/widget dùng.

Hôm nay mình cố gắng nghiên cứu cơ chế của một widget container rồi đến portlet container trong Java. Hãy cố gắng hiểu nhiều về cơ chế widget và widget container nhé.

About eagle081183

Passionate, Loyal
This entry was posted in C#, Software architecture, Technology. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s