PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG VÀ TIẾN BỘ XàHỘI

NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

CHƯƠNG I

NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN

VỀ PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG XÃ HỘI

(10 tiết)

I- Khái niệm về phân công lao động xã hội.

I.1. Quan điểm của Marx và Angel về phân công lao động xã hội.

I.2. Vai trò của phân công lao động xã hội đối với tiến bộ xã hội trong lịch sử.

II- Tiền đề của phân công lao động xã hội.

III- Mối quan hệ giữa phân công lao động  với quan hệ sản xuất.

IV- Các biện pháp phân công lao động xã hội trong lịch sử.

IV.1. Chuyên môn hóa và hiện tượng làng nghề, phố nghề, phường, hội ở Việt Nam.

IV.2. Hiệp tác hóa và vấn đề xuất hiện mầm mống kinh tế TBCN ở Việt Nam.

IV.3. Các hình thức phân công.

CHƯƠNG II

TIẾN BỘ XÃ HỘI – SỰ KẾ TIẾP NHAU

CỦA CÁC HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI

(15 tiết)

I- Những hình thái kinh tế – xã hội và mối quan hệ của nó đối với phân công lao động xã hội.

I.1. Những quan điểm khác nhau về tiến bộ xã hội và sự “chuyển tiếp” các hình thái kinh tế – xã hội trong lịch sử nhân loại (trong đó có Việt Nam).

I.2. Phân công lao động xã hội ” Một trong những biểu hiện của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất”.

II- Cách mạng xã hội – quy luật khách quan trong việc chuyển giao tiến bộ xã hội.

II.1. Hiểu thế nào là một cuộc cách mạng xã hội?

II.2. Cách mạng và phản cách mạng.

CHƯƠNG III

DIỄN TRÌNH LỊCH SỬ DÂN TỘC

(Dưới góc độ từ phân công lao động đến tiến bộ xã hội)

I- Văn minh sông Hồng

II- Kỷ nguyên Đại Việt

III- Thời đại Hồ Chí Minh

About eagle081183

Passionate, Loyal
This entry was posted in Education and Training, Technology. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s